Правила за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение

1.Тези правила уреждат реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ при инцидентно, непредвидимо и извънредно възникнали здравни проблеми на синдикални членове на СРС КТ „Подкрепа“ – гр. Велико Търново.

  1. Средствата за отпускане на еднократна финансова помощ се регламентират в бюджета на СРС КТ „Подкрепа“ – гр. Велико Търново.
  2. Финансовата помощ по т.1 се отпуска на синдикални членове със здравословни проблеми и или тежки хронични заболявания, включително в резултат на претърпяна трудова злополука, които:

3.1 Са ползвали отпуск поради временна неработоспособност при заболяване без прекъсване над 40 календарни дни включително в рамките на една година и са направили разход за лечение в размер не по-малко от ½ от минималната работна заплата за страната;

3.2. Ползват скъпи лекарства и терапия при лечението си като са направили разход над една минимална работна заплата за страната в рамките на един месец или над три минимални работни заплати за страната в рамките на една година;

3.3. Са претърпели скъпоструващо оперативно лечение – еднократно направен разход над една минимална работна заплата за страната в рамките на един месец.

  1. Размерът на отпусканата еднократна финансова помощ е в размер на 200 лв.
  2. Еднократната финансова помощ за лечение се отпуска при спазване на следния ред:

5.1. Лицето, което кандидатства за помощ за лечение подава заявление до Председателя на СРС КТ „Подкрепа“ – гр. Велико Търново. В заявлението се посочват причините за исканата помощ и се прилагат следните документи:

– медицински документи, в т.ч. медицински заключения, епикризи, експертни решения на ТЕЛК /НЕЛК/, болнични листове и др.

– финансово оправдателни документи – фактура, издадена на лицето, подало заявление за отпускане на помощ за лечение; касови бонове за закупени лекарства и консумативи. Финансово оправдателните документи следва да са издадени през периода, за който се отнася заявлението. Не се признават разходи, свързани със закупуването на билкови продукти, хранителни добавки, корекционни очила, контактни лещи, стоматологични услуги, козметични корекции.

5.2. Председателят на СРС КТ „Подкрепа“ – гр. Велико Търново предоставя заявлението и придружаващите го документи на постоянно действащата комисия, която проверява дали лицето отговаря на изискванията на т.3 при спазване на условията на т. 5.1. след което попълва предложение за отпускане на помощ за лечение и внася същото на заседание на РС.

5.3. РС на свое заседание след обсъждане на предложението взема решение, което отразява в протокола.

4.5. Лицето, на което е отпусната еднократната финансова помощ за лечение получава същата лично.

 

Правилата са утвърдени на заседание на РС на СРС към КТ „Подкрепа“ – гр. Велико Търново на дата: 09.07.2020г.