ПРОТЕСТНО ПИСМО

Становище СРС -В.Търново

Изх.№ 485 /19.11.2019г.

 

 

ДО МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

П Р О Т Е С Т Н О   П И С М О

 

От Синдикален регионален съюз „Подкрепа“ гр.Велико Търново

Относно: Предложение на коалиционните партньори за промяна в Кодекса за социално осигуряване, първият ден от отпуска по болест да е за сметка на трудещите се.

 

          Уважаеми г-н Министър Председател,

 

Изразявайки мнението на всички синдикални членове на Синдикален регионален съюз „Подкрепа“ – Велико Търново, се обръщаме към Вас с дълбоко възмущение относно предложените промени в Кодекса за социално осигуряване, в което от 01 януари 2020 година се предвижда първият ден от болничните да е за сметка на работещите.

За пореден път с промяна на определени текстове в законите, уреждащи трудовите и осигурителни провоотношения се предвиждат промени, които нарушават и рестриктивно отнемат права на хората на наемния труд. Работещите хора във Великотърновския регион са дълбоко възмутени, че държавата в лицето на изпълнителната власт предлага и е на път да реализира една законодателна промяна, която по своята същност е противоконституционна. За последните 30 години хората на наемния труд са набутани в ъгъла. Предложението да се включат солидарно, както работодателите, така и работниците, освен НОИ, меко казано е „цинично“.

Императивните норми на чл.48, ал.5 от Конституцията на Република България гласят: „Работниците и служителите имат право на здравословни и безопасни условия на труд, на минимално трудово възнаграждение и заплащане, съответстващо на извършената работа, както и на почивка и отпуск при условия и по ред определени със закон.“. Считаме, че предлаганите промени противоречат на конституцията и не следва за бъдат внасяни в НС в този им вид.

За пореден път е предложена промяна в трудовото и осигурително законодателство, ограничаваща правата на работещите хора без необходимото обществено обсъждане, без търсене на най-оптимални варианти и мярка на предлаганите промени, същевременно и без диалог с представителните синдикални организации на работещите хора.

Според твърдението на Асоциацията на индустриалния капитал, което се припокрива с предложенията на МС, тази рестрикция цели да накаже единствено тези, които мамят осигурителната система, т.е. държавата. Ние не сме съгласни с това становище! Навсякъде се говори от представители на изпълнителната власт, че по този начин ще се пресекат измамите, които са извършвани от работещите хора, представящи за изплащане болнични листи. Всеки уважаващ себе си човек, имащ елементарна трудово-правна култура и дисциплина е наясно, че хората, които извършват измами и се ползват от фалшиви болнични листове, носят отговорност по смисъла на наказателния закон.

СРС“Подкрепа“ – Велико Търново счита, че е спешно необходимо да се направи анализ на ситуацията заедно с представители на Здравното Министерство, като смята, че там са резервите за рестриктивни мерки и строг контрол спрямо лекарите, които издават фалшиви болнични листове и онези работници, които се ползват от такива. По този начин ще се предотвратят финансовите злоупотреби относно източването на НОИ.

Синдикалните членове в региона и гражданите се надяват, че изпълнителната власт правилно и законосъобразно ще отчете създалото се напрежение в обществото, ще анализира предложените законодателни промени  и мъдро, и адекватно ще вземе своето управленческо решение.

В противен случай, ако бъдат внесени в НС, така цитираните по-горе промени в закона, то всички синдикални членове на СРС“Подкрепа“ –Велико Търново заедно с активни граждани от региона имат готовност за участие в протестни действия, митинги, шествия и демонстрации в рамките на закона до постигане на консенсусно решение, отразяващо интересите на трудещите се.

 

 

 

 

Дешка Мандикова

Председател СРС „Подкрепа”

Велико Търново