Изпълнителен съвет

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на Синдикалния регионален съюз е орган за методическо и административно управление на организацията. Той има за задача да осъществява цялостното управление на дейността между Регионалните съвети.

Изпълнителният съвет има следната компетентност:
/1/ Изготвя структурата, щатното разписание и бюджета на организацията и внася последния в Регионалния съвет за утвърждаване.
/2/ Изработва Правилник за дейността си.
/3/ Изпълнява решенията на Конференцията и Регионалния съвет.
/4/ Подготвя и свиква заседания на Регионалния съвет.
/5/ Взема решения по текущи въпроси, засягащи дейността на организацията. Решенията на Изпълнителният съвет се вземат с обикновено мнозинство при явно гласуване.
/6/ Разглежда и утвърждава заявление за членство в СРС, както и за асоцииране на членове към него.
/7/ Организира при нужда експертни групи и технически органи.
/8/ Организира цялостната финансова дейност на организацията.
/9/ Членовете на Изпълнителния съвет са членове на Регионалния съвет с право на един глас.
/10/ Правата и задълженията на Изпълнителния съвет включват правата и задълженията на членовете му.

Изпълнителният съвет на СРС – Велико Търново се състои от Председател, Заместник-председател и Регионален секретар.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СРС КТ ”ПОДКРЕПА” – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПРЕДСЕДАТЕЛ – Дешка Дончева Мандикова –  0888745195
Председателят се избира от Регионалната конференция за мандат от 4 години. Има следните функции:
1. Има ръководни и представителни функции, изразява волята на Изпълнителния и Регионалния съвет.
2. Подписва документи относно дейността на организацията, включително и финансовите.
3. Свиква и ръководи заседанията на изпълнителния съвет.
4. Взема решения по текущи въпроси, засягащи дейността на организацията.
5. Назначава щатния състав на СРС.
6. Назначава експертни групи и технически органи.
7. Отчита дейността на Изпълнителния съвет пред Регионалния съвет и Конференцията.
8. Носи отговорността по член 29 от Устава на КТ»Подкрепа».

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СРС КТ „ПОДКРЕПА“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ  И ПРЕДСЕДАТЕЛ РСО– Силвия Йорданова Отчева – 0886742596 
Заместник – председателят се избира от Регионалната конференция заедно с Председателя за срок от 4 години. Заместник-председателят в отсъствие на председателя или по негово поръчение има правата и задълженията, които са предвидени за Председателя в рамките на неговата компетентност. Носи отговорността по член 29 от Устава на КТ»Подкрепа».

РЕГИОНАЛЕН СЕКРЕТАР НА СРС КТ „ПОДКРЕПА“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕГ.СЕКРЕТАР И ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбСС гр. Горна Оряховица – Славка Георгиева Бобева – 0889815374

РЕГ.СЕКРЕТАР И ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбСС гр.Лясковец – Тодор Илиев Тодоров – 0887774833

РЕГ.СЕКРЕТАР И ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбСС гр.Свищов – Ценка Колева Димитрова- 0888680809

РЕГ. СЕКРЕТАР  – Евгения Ангелова Димитрова – 0886254301

Регионалният секретар се избира от Конференцията с мандат до следващата Конференция по предложение на Председателя и Заместник-председателя. Изпълнителният съвет определя функциите на регионалния секретар. Регионалният секретар отчита дейността си пред Регионалния съвет и Конференцията. Той носи отговорността по чл. 29 от Устава на КТ»Подкрепа».